ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0701/5237


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0701/5237
ลงวันที่
02 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด