ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0701/5470


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0701/5470
ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด