ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0701/6115


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0701/6115
ลงวันที่
04 สิงหาคม 2563
เรื่อง
ประกาศกรถรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13 )
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด