ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0707/7279


ต้นเรื่อง
กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0707/7279
ลงวันที่
18 กันยายน 2563
เรื่อง
การตรวจคัดกรองในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบคัดกรอง COVID-19
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด