ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0708/184


ต้นเรื่อง
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0708/184
ลงวันที่
15 มกราคม 2564
เรื่อง
การดำเนินการตตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดขของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด