รายละเอียดหนังสือ กท 0709/265


ต้นเรื่อง
สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0709/265
ลงวันที่
20 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ