ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0901/1116


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 
เลขที่หนังสือ
กท 0901/1116
ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2565
เรื่อง
บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก