รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0902/2253


ต้นเรื่อง
กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา 
เลขที่หนังสือ
กท 0902/2253
ลงวันที่
02 กันยายน 2563
เรื่อง
สำรวจความต้องการปริมาณดินที่เกิดจากการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ