รายละเอียดหนังสือ กท 0904/อ 3241


ต้นเรื่อง
สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา 
เลขที่หนังสือ
กท 0904/อ 3241
ลงวันที่
22 กันยายน 2565
เรื่อง
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ