รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0907/1588


ต้นเรื่อง
กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา 
เลขที่หนังสือ
กท 0907/1588
ลงวันที่
03 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ