ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1001/4185


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ 
เลขที่หนังสือ
กท 1001/4185
ลงวันที่
28 ธันวาคม 2563
เรื่อง
บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด