ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ นร 1019.2/28


ต้นเรื่อง
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
นร 1019.2/28
ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด