รายละเอียดหนังสือ กท 1102/6199


ต้นเรื่อง
กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม 
เลขที่หนังสือ
กท 1102/6199
ลงวันที่
06 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้าราชการอบรมโครงการลดพลาสติก ปลอดโฟม สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ