รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1104/3016


ต้นเรื่อง
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม 
เลขที่หนังสือ
กท 1104/3016
ลงวันที่
30 มิถุนายน 2563
เรื่อง
รายงานการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2562
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ