ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1104/4787


ต้นเรื่อง
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม 
เลขที่หนังสือ
กท 1104/4787
ลงวันที่
16 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอให้ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ คร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด