รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1201/2383


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
เลขที่หนังสือ
กท 1201/2383
ลงวันที่
21 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2301/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ