ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1207/1312


ต้นเรื่อง
สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
เลขที่หนังสือ
กท 1207/1312
ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2565
เรื่อง
ขอเชิญร่วมรับฟังและร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด