ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1207/2593


ต้นเรื่อง
สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
เลขที่หนังสือ
กท 1207/2593
ลงวันที่
28 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด