ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 1303/2214


ต้นเรื่อง
กองการเงิน สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1303/2214
ลงวันที่
12 พฤษภาคม 2563
เรื่อง
แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก