รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1303/475


ต้นเรื่อง
กองการเงิน สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1303/475
ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ งบกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ