ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1303/607


ต้นเรื่อง
กองการเงิน สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1303/607
ลงวันที่
08 กันยายน 2563
เรื่อง
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกรุงเทพมหานคร กรณีก่อหนี้ผูกพัน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด