ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1304/4629


ต้นเรื่อง
กองบัญชี สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1304/4629
ลงวันที่
23 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอให้หน่วยงานดำเนินการชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนค่าจ้างฯสำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเร็ว
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด