ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1305/1339


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/1339
ลงวันที่
13 มีนาคม 2566
เรื่อง
การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด