รายละเอียดหนังสือ กท 1305/1563


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/1563
ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ