รายละเอียดหนังสือ กท 1305/2318


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/2318
ลงวันที่
14 ตุลาคม 2563
เรื่อง
รายงานผลการดำเนินการสำรวจภาระหนี้สินตามโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ของกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ