รายละเอียดหนังสือ กท 1305/285


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/285
ลงวันที่
19 มกราคม 2564
เรื่อง
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ