ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1305/3520


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/3520
ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2565
เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด