รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1305/3546


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/3546
ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ