รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1305/3785


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/3785
ลงวันที่
05 สิงหาคม 2563
เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ