รายละเอียดหนังสือ กท 1305/4158


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/4158
ลงวันที่
02 กันยายน 2564
เรื่อง
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (เพิ่มเติม)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ