รายละเอียดหนังสือ กท 1305/4159


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/4159
ลงวันที่
02 กันยายน 2564
เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ