ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1305/4234


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/4234
ลงวันที่
15 กันยายน 2564
เรื่อง
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด