รายละเอียดหนังสือ กท 1305/4487


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/4487
ลงวันที่
06 กันยายน 2565
เรื่อง
การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ