ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1305/5063


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/5063
ลงวันที่
07 ตุลาคม 2563
เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด