รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1305/7113


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/7113
ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ตอบข้อปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ