ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1305/7146


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/7146
ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
การจัดส่งโครงการใหม่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด