รายละเอียดหนังสือ กท 1305/8304


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/8304
ลงวันที่
22 ธันวาคม 2563
เรื่อง
แจ้งรายชื่อสถานพยาบา่ลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ