ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1305/8316


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/8316
ลงวันที่
22 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด