ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1305/8542


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/8542
ลงวันที่
29 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด