รายละเอียดหนังสือ กท 1307/103


ต้นเรื่อง
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1307/103
ลงวันที่
14 มกราคม 2564
เรื่อง
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ