ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1308/4240


ต้นเรื่อง
กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1308/4240
ลงวันที่
09 กันยายน 2564
เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด