ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1308/461


ต้นเรื่อง
กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1308/461
ลงวันที่
17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด