ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1309-3655


ต้นเรื่อง
กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1309-3655
ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ให้หน่วยงานดำเนินการเสนอเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบงานบำเหน็จบำนาญ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด