ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1309/4772


ต้นเรื่อง
กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1309/4772
ลงวันที่
25 กันยายน 2563
เรื่อง
เร่งรัดการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด