ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1703/2689


ต้นเรื่อง
สำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
เลขที่หนังสือ
กท 1703/2689
ลงวันที่
25 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด