รายละเอียดหนังสือ กท 1803/ว 193


ต้นเรื่อง
สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เลขที่หนังสือ
กท 1803/ว 193
ลงวันที่
02 กันยายน 2565
เรื่อง
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการงานด้านสาธารณภัย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ