ด่วน

รายละเอียดหนังสือ กท 1803/806


ต้นเรื่อง
สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เลขที่หนังสือ
กท 1803/806
ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2563
เรื่อง
การประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วน