รายละเอียดหนังสือ กท 1902/ว 250


ต้นเรื่อง
สำนักงานงบประมาณ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/ว 250
ลงวันที่
29 กันยายน 2565
เรื่อง
การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ