รายละเอียดหนังสือ กท 1902/13


ต้นเรื่อง
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/13
ลงวันที่
14 มกราคม 2564
เรื่อง
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ