ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1902/1752


ต้นเรื่อง
สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/1752
ลงวันที่
21 ตุลาคม 2563
เรื่อง
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด